O egzaminie z kwalifikacji

Egzamin zawodowy to egzamin, który obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej dla danego zawodu (oznacza to jeden lub dwa egzaminy). Zdanie wszystkich przewidzianych dla danego zawodu egzaminów umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

1 września 2017 weszła nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. ...

 

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. jest przeprowadzany dla:

  • uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie od 1 września 2019 r.
  • absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany od 1 września 2020 r.,
  • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  • osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, które po 1 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

Osoby, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2017. ...