Głównym zadaniem psychologa szkolnego jest zapewnianie opieki psychologicznej uczniom, udzielanie wsparcia i porady rodzicom oraz nauczycielom.

W roku szkolnym 2021/2022 psycholog szkolny Agnieszka Filip serdecznie zaprasza uczniów, rodziców i nauczycieli do pokoju numer 13 (na parterze) w godzinach:

 • poniedziałek: 9:00 - 13:00

 • wtorek: 9:00 - 13:00

 • środa: 10:00 - 14:00

 • czwartek: 9:00 - 13:00

 • piątek: 9:00 - 13:00

Telefon: 81 5331092

 

W ramach swojej pracy psycholog szkolny realizuje następujące działania:

 

 Współpraca z uczniami:

 1. diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

 2. wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, rozwijanie ich pasji, predyspozycji i zainteresowań;

 3. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci indywidualnych spotkań terapeutycznych z młodzieżą doświadczającą:

  • problemów osobistych, o podłożu psychologicznym, natury emocjonalnej itp;

  • problemów rodzinnych;

  • niepowodzeń szkolnych;

  • konfliktów w relacjach z rówieśnikami;

 4. prowadzenie rozmów wychowawczych z młodzieżą wagarującą oraz przejawiającą niewłaściwe zachowania w szkole, łamiącą zasady i regulaminy szkolne;

 5. prowadzenie warsztatów integracyjnych dla młodzieży klas pierwszych;

 6. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;

 7. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 8. doradztwo w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz planowania ścieżki rozwoju zawodu.

 

Współpraca z rodzicami:

 1. służenie pomocą, poradą i konsultacjami w zakresie:

  • problemów okresu dorastania i sposobów ich rozwiązywania;

  • skutecznych metod porozumiewania się z dziećmi i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z nimi;

  • sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi młodzieży;

  • rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 2. prowadzenie indywidualnych spotkań dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole, jego frekwencji, wyników w nauce oraz relacji z rówieśnikami;

 3. poradnictwo w zakresie zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami (od środków psychoaktywnych, od mediów, w szczególności od internetu);

 4. wspieranie w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, udzielanie informacji na temat specjalistycznych poradni, ośrodków działających na rzecz młodzieży i ich rodzin.

 

Współpraca z nauczycielami i wychowawcami:

 1. wspieranie w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, pomoc w określeniu ich mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań;

 2. wspieranie w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 3. poradnictwo w prowadzeniu działań wychowawczo – profilaktycznych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych klasy;

 4. konsultacje na temat problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych młodzieży w celu ustalenia wspólnych sposobów oddziaływań;

 5. wspieranie w realizacji działań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

 

Wpisany przez Agnieszka Filip