Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Rejestracja kandydatów pod adresem

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

 

W roku szkolnym 2023/24 proponujemy podjęcie nauki w zawodach

       

Technikum Budowlano-Geodezyjne

Technikum Terenów Zieleni

Branżowa Szkoła Budownictwa

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

W postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i podpisem przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego;

Wszystkie dane z rubryk z gwiazdką muszą być wypełnione (dane osobowe i adresowe kandydata i opiekunów).

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE – co kandydat musi dostarczyć:

  • „problemy zdrowotne” – opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez rodzica na każdej stronie)

  • „wielodzietność” – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego jest nadrukowane na wniosku pod tabelą z wybranymi szkołami, rodzic podpisuje formularz wniosku.

  • „niepełnosprawność kandydata” – orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez rodzica na każdej stronie)

  • „niepełnosprawność w rodzinie” – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  • „samotne wychowywanie” – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez pannę, kawalera, wdowę lub wdowca albo kopia wyroku sądu (potwierdzona za zgodność przez rodzica na każdej stronie) o separacji lub rozwodzie orzeczonym prawomocnym wyrokiem lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem „Samotne wychowywanie” nie dotyczy osób rozwiedzionych wychowujących wspólnie co najmniej jedno dziecko – współopieka.

  • „piecza zastępcza” – wyrok sądu przyznającego opiekę prawną (kopia potwierdzona za zgodność przez opiekuna prawnego na każdej stronie)

  • „kształcenie specjalne” – orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez rodzica na każdej stronie)

Kopie poświadczane przez rodzica/opiekuna prawnego muszą zawierać stwierdzenie „poświadczam zgodność z oryginałem” oraz bieżącą datę i czytelny podpis.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Pełna informacja o postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023-2024