POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

16 maja 2022 r. - 24 czerwca 2022 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i podpisem przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego;

24 czerwca 2022 r. – 14 lipca 2022 r. - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów, których szkoła podstawowa nie wprowadza osiągnięć do systemu rekrutacyjnego; Zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły lub jego wycofanie z uwagi na zmianę preferencji.

do 14 lipca 2022 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

do 21 lipca 2022 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

22 lipca 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

22 lipca 2022 r. – 28 lipca 2022 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie były wcześniej dostarczone) oraz zaświadczenia lekarskiego orzekającego brak przeciwwskazań do nauki zawodu;

29 lipca 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

16 maja 2022 r. – 26 lipca 2022 r. – wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy

 

Do dokumentów dostarczanych do szkoły należy dołączyć 2 podpisane zdjęcia kandydata oraz płytę z odwzorowaniem cyfrowym zdjęcia, a także kartę zdrowia od pielęgniarki szkolnej ze szkoły podstawowej lub ośrodka zdrowia.

Jeżeli kandydat złoży oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, a nie zostanie zakwalifikowany do tutejszego oddziału (22.07.2022 – listy zakwalifikowanych), musi odebrać w/w dokumenty celem złożenia ich w innej placówce.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

29 lipca 2022 r. – 3 sierpnia 2022 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i podpisem przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego;

do 3 sierpnia 2022 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

do 10 sierpnia 2022 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

11 sierpnia 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

11 sierpnia 2022 r. – 18 sierpnia 2022 r. -potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego orzekającego brak przeciwwskazań do nauki zawodu;

19 sierpnia 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r. - wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 (albo do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym), wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie zaświadczenia do 23.09.2022 będzie równoznaczne z rezygnacją z nauki.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

1. Wszystkie dane z rubryk z gwiazdką muszą być wypełnione (dane osobowe i adresowe kandydata i opiekunów).

2. DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE – co kandydat musi dostarczyć:

  • „problemy zdrowotne” – opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez rodzica na każdej stronie)

  • „wielodzietność” – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego jest nadrukowane na wniosku pod tabelą z wybranymi szkołami, rodzic podpisuje formularz wniosku.

  • „niepełnosprawność kandydata” – orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez rodzica na każdej stronie)

  • „niepełnosprawność w rodzinie” – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  • „samotne wychowywanie” – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez pannę, kawalera, wdowę lub wdowca albo kopia wyroku sądu (potwierdzona za zgodność przez rodzica na każdej stronie) o separacji lub rozwodzie orzeczonym prawomocnym wyrokiem lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem „Samotne wychowywanie” nie dotyczy osób rozwiedzionych wychowujących wspólnie co najmniej jedno dziecko – współopieka.

  • „piecza zastępcza” – wyrok sądu przyznającego opiekę prawną (kopia potwierdzona za zgodność przez opiekuna prawnego na każdej stronie)

  • „kształcenie specjalne” – orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez rodzica na każdej stronie)

Kopie poświadczane przez rodzica/opiekuna prawnego muszą zawierać stwierdzenie „poświadczam zgodność z oryginałem” oraz bieżącą datę i czytelny podpis.

 

Do pobrania