Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną. Rejestracja kandydatów pod adresem

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji do technikum i szkoły branżowej:

 

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
Składanie wypełnionych online wniosków w wersji papierowej i świadectw ukończenia szkoły

22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

2 sierpnia 2021 r.
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zakwalifikowany kandydat powinien złożyć także zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szkoła wydaje skierowania na badanie lekarskie)

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.