POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

15 maja 2023 r. - 23 czerwca 2023 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i podpisem przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego;

23 czerwca 2023 r. – 10 lipca 2023 r. - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów, których szkoła podstawowa nie wprowadza osiągnięć do systemu rekrutacyjnego; Zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły lub jego wycofanie z uwagi na zmianę preferencji.

do 10 lipca 2023 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

do 17 lipca 2023 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

18 lipca 2023 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

18 lipca 2023 r. – 21 lipca 2023 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie były wcześniej dostarczone) oraz zaświadczenia lekarskiego orzekającego brak przeciwwskazań do nauki zawodu;

24 lipca 2023 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

15 maja 2023 r. – 19 lipca 2023 r. – wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy

Do dokumentów dostarczanych do szkoły należy dołączyć 2 podpisane zdjęcia kandydata oraz płytę z odwzorowaniem cyfrowym zdjęcia, a także kartę zdrowia od pielęgniarki szkolnej ze szkoły podstawowej lub ośrodka zdrowia. Jeżeli kandydat złoży oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, a nie zostanie zakwalifikowany do tutejszego oddziału (18.07.2023 – listy zakwalifikowanych), musi odebrać w/w dokumenty celem złożenia ich w innej placówce.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

24 lipca 2023 r. – 31 lipca 2023 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i podpisem przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego;

do 31lipca 2023 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

do 7 sierpnia 2023 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

8 sierpnia 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

8 sierpnia 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r. -potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego orzekającego brak przeciwwskazań do nauki zawodu;

14 sierpnia 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2023 r. – 9 sierpnia 2023 r. - wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 (albo do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym), wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 22 września 2023 r. Nieprzedłożenie zaświadczenia do 22.09.2023 będzie równoznaczne z rezygnacją z nauki.