W dniu 22 lipca 2021 r. dostępne będą listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Kandydaci powinni zalogować się na stronę https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat i sprawdzić, gdzie zostali zakwalifikowani.

Do szkoły wskazanej przez system rekrutacyjny należy przynieść dokumenty celem potwierdzenia woli nauki w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Należy złożyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu (WOMP)

  • karta zdrowia (od pielęgniarki ze szkoły podstawowej lub ośrodka zdrowia)

  • 3 podpisane zdjęcia

Jeżeli termin badań kandydata jest późniejszy niż 30.07.2021 r., należy poinformować o tym Komisję Rekrutacyjną w formie pisemnej wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu (dokument do wypełnienia na miejscu).

Kandydaci nieposiadający skierowania na badania uzyskają je od Komisji Rekrutacyjnej.

Nieprzedłożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy do 24 września 2021 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z nauki.