Deklaracja dostępności Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Obrazki i grafiki pełniącą rolę dekoracyjną zawierają pusty atrybut alt.
 • Zdjęcia w galeriach opisane są nazwami plików graficznych wynika to z automatycznego sposobu generowania galerii w związku tym galerie poprzedzające są tekstem wyjaśniającym.
 • Pojawią się błędy w semantyce html.
 • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne (skany dokumentów).
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • Część galerii utworzona przed 23 września 2020

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Kubuj-Bełz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 81 533 88 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego
 • Adres: 20-059 Lublin
  Al. Racławickie 5
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 81 533 88 34

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:
  od ulicy Al. Racławickich (główne) – wejście schodami, drzwi otwierane skrzydłowo , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku,
  Wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową

  od parkingi ul Długosza wejście przez wąską klatkę schodową brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

        W budynku  funkcjonuje obszary kontroli przez zewnętrzną firmę ochroniarską.

 1. Dostępność korytarzy, schodów .
  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze.
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu nie wyznaczono miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie udostępnia następujące aplikacje mobilne: